mēs esam
2. klase

Vecumu grupa /

Otrajā klasē  ir ļoti svarīgi izveidot labu kontaktu ģimenei un skolai, lai turpmāk varētu kopīgi plānot un veicināt bērnu interesi par mācībām un risināt bērnu savstarpējās komunikācijas nianses.
Atzīmes visos priekšmetos netiek liktas. Skolēni saņem vērtējumus latviešu valodā un matemātikā, bet pārējos priekšmetos bērnu sasniegumi tiek vērtēti aprakstoši , uzverot spēcīgās puses un tās jomas, pie kurām nepieciešams piestrādāt.
Skolotāju un vecāku sadarbībā tiek turpināts strādāt pie bērna individuālo plānu īstenošanas mācību un audzināšanas jomā.
Fakultatīvi tiek apgūta datorika, krievu valoda un papildus angļu valoda, kas mērķtiecīgi papildina izglītības programmas saturu.