mēs esam
6. klase

Vecumu grupa /

Pēdējais mācību gads sākumskolā “Vinnijs”!
Audzēkņiem ir ļoti būtiski palīdzēt saprast, kur tālāk mācīties, kādas ievirzes mācību programmas izvēlēties, jo paveras  iespējas gan turpināt izglītību ģimnāzijas programmās ar humanitāro, gan ar dabaszinātņu ievirzi.  Audzēkņi aktīvi piedalās rajona un pilsētas rīkotajās mācību priekšmetu olimpiādēs un konkursos. Godalgotas vietas mācību priekšmetu olimpiādēs dod iespēju skolēniem iestāties izvēlētajās ģimnāzijās bez iestājeksāmeniem.
Fakultatīvās nodarbības ir angļu valoda, vizuālā māksla un latviešu valoda un literatūra.
Skolēni kārto valsts diagnosticējošos darbus dabaszinībās, matemātikā un latviešu valodā.