mēs esam
4. klase

Vecumu grupa /

Ceturtās klases audzēkņi aktīvi līdzdarbojas skolas Eko skolas padomē, skolēnu pašpārvaldē. Mācību stundās skolēni aizvien vairāk iesaistās diskusijās, spēj loģiski spriest un risināt problēmas. Skolotāji veicina audzēkņu prasmi uzstāties publikas priekšā, gatavot prezentācijas, izmantot mājas darbu sagatavošanā portālu -uzdevumi.lv, lietderīgi izmantot tehnoloģijas.
Mēs piedalāmies dažādās mācību olimpiādēs, konkursus, kuras aktīvi izmantojam.
Skolēni saņem vērtējumus 10 ballu sistēmā visos mācību priekšmetos.